Polecane
RADIO PIELGRZYM DZISIAJ W ŚWIETLE BIBLII ZWYCIĘSKI PLAN CZYTANIA I SŁUCHANIA BIBLII
Słowniki Biblijne
 O nas
Spis treści:

1. Nazwa i rys historyczny
2. Jesteśmy Chrześcijanami
3. Nabożeństwo
4. Chrzest
5. Wieczerza Pańska
6. Przynależność do Kościoła
7. Szkółki
8. Ślub
9. Błogosławieństwo dzieci
10. Relacja Państwo - Kościół

Nazwa i rys historyczny


  Nazwa Baptyści (gr. baptizó-zanurzam, baptizein-chrzcić), to wyznanie chrześcijańskie ukształtowane w okresie poreformacyjnym będące największym z tzw. Wolnych Kościołów Ewangelickich. Pierwszą wspólnotę Baptystów założyli dwaj Brytyjczycy - J. Smyth i T. Helwys, którzy pod koniec XVI w. wystąpili z Kościoła Anglikańskiego i w 1606 utworzyli w Gainsborough niezależną grupę religijną. Na skutek prześladowań wyemigrowali do Amsterdamu, gdzie w 1609 powołali wspólnotę Baptystów. Jej członkowie wraz z Helwysem powrócili w 1612 do Wielkiej Brytanii. Kolejna wspólnota powstała w 1616 w Southwark. Obie działały niezależnie od siebie, połączyły się dopiero w 1891, tworząc Unię Zborów Baptystów Wielkiej Brytanii. W 1631 za sprawą R. Williamsa Baptyści pojawili się w Ameryce Północnej. W XVIII w. ruch upowszechnił się w USA (m.in. wśród Murzynów - Baptyści występowali przeciw niewolnictwu i rasizmowi). W XIX w. wspólnoty Baptystów zaczęły powstawać na innych kontynentach. W 1905 powstał w Londynie Światowy Związek Baptystów, który skupia obecnie ok. 50 mln ochrzczonych, a kolejne 50 mln to kandydaci do chrztu i dzieci. Początki Kościoła Baptystycznego w Polsce sięgają roku 1851, kiedy to zaczęły powstawać pierwsze zbory, m.in. w Adamowie, Kicinie, Łodzi, Warszawie i Zelowie. Wzmożona działalność Baptystów rozpoczęła się w 1922 roku, po wydrukowaniu w Łodzi broszury S. Battena na temat założeń ruchu. Od 1925 roku ukazuje się miesięcznik "Słowo Prawdy", będący organem urzędowym polskich Baptystów. Przed II wojną światową Baptyści działali zgodnie z prawami i przepisami obowiązującymi w 3 zaborach oraz z art. 111 i 112 Konstytucji Marcowej. W 1946 Polski Kościół Chrześcijan Baptystów zyskał w Polsce uznanie prawne, w 1968 otrzymał zatwierdzenie swojego statutu. Działa w 125 zborach i placówkach duszpasterskich, posiada 58 kościołów, kaplic i domów modlitwy oraz punkty katechetyczne. Skupia ok. 10 tys. wyznawców. Naczelną władzą Polskiego Kościoła Chrześcijan Baptystów jest synod mający uprawnienia ustawodawcze, który zbiera się co 3 lata i wybiera władze wykonawcze: Naczelną Radę Kościoła (7 osób na czele z prezesem) i Komisję Rewizyjną. Polski Kościół Chrześcijan Baptystów jest członkiem Światowego Związku Baptystów oraz Aliansu Ewangelicznego.
  Obecne jego funkcjonowanie prawne reguluje ustawa z 30 czerwca 1995 roku o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, poz. 480 / 1995 r. z późn. zmianami - stan na dzień 13 lipca 2007 r).


Jesteśmy Chrześcijanami


  Słowo "chrześcijanin" pochodzi od greckiego słowa christianos, które oznacza "należący do Chrystusa". Określenia tego użyto wobec naśladowców Chrystusa w Antiochii w I w.n.e. Tam też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami (Dz. Ap 11: 26).
  Chrześcijanin to ktoś, kto uwierzył, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym oraz przyjął Jego nauczanie. Staramy się głosić wiernie naukę Jezusa i apostołów oraz stosować ją we własnym życiu. Podkreślamy znaczenie modlitwy oraz studiowania Pisma Świętego w pogłębianiu osobistej relacji z Panem Jezusem.


Nabożeństwo


  W Ewangelii Mateusza Pan Jezus powiedział:

  "Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich"
  Mt 18:20


  Nabożeństwo, to zgromadzenie wiernych w imieniu Jezusa. Wierzymy, że podczas takiego spotkania Chrystus jest obecny pośród nas w Duchu Świętym. Poprzez wspólną modlitwę, radosny śpiew oddajemy Bogu chwałę. Ważną częścią nabożeństwa jest kazanie oparte na Słowie Boży, czyli Biblii. Wierzymy również w działanie Ducha Świętego zgodne z pierwszym listem św. Pawła do Koryntian 12:1-12. Główne nabożeństwo odbywa się w niedzielę. Ponadto w tygodniu (w miarę możliwości) organizowana jest tzw. grupa domowa, czyli mniejsze spotkanie.


Chrzest


  Chrzest wiary dokonuje się poprzez zanurzenie w wodzie zgodnie ze znaczeniem greckiego słowa baptidzo, używanego w Piśmie Świętym na określenie chrztu. Chrzest może przyjąć osoba, która przeżyła wcześniej nowonarodzenie zgodne ze słowami Pana Jezusa zawartymi w ewangelii Jana:

  "(..) Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego".
  J 3:3

  Chrztu zwykle dokonuje pastor. Osoba przyjmująca chrzest wyznaje publicznie swoją wiarę w Jezusa Chrystusa, następnie pastor wypowiada słowa: "Na podstawie twego wyznania wiary, chrzczę cię w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego" i zanurza ją w wodzie (Mt 28:19).

Wieczerza Pańska


  Wieczerza Pańska obchodzona jest na pamiątkę śmierci Pana Jezusa zgodnie z nauczaniem apostoła Pawła zawartym w 1 liście do Koryntian 11: 24 "(...) to czyńcie na pamiątkę moją". Podczas wspólnego spotkania (zwykle niedzielne nabożeństwo) spożywamy chleb i pijemy wino przez co wspominamy śmierć Jezusa Chrystusa zgodnie ze słowami Pisma Świętego:

  "Albowiem, ilekroć chleb ten jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie"
  1Kor 11: 26


  Prawo uczestnictwa w Pamiątce mają ci, którzy pojednali się z Bogiem i na znak tego przyjęli chrzest wiary. Ważnym aspektem nabożeństwa z Wieczerzą Pańską jest rozsądzanie własnego życia, które polega na wyznawaniu grzechów Bogu oraz modlitwie o ich przebaczenie.

  "Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niechaj je z chleba tego i z kielicha tego pije"
  1Kor 11: 28Przynależność do Kościoła


  Członkiem zboru (kościoła) można zostać poprzez dobrowolne złożenie deklaracji przynależności.Taka możliwość przysługuje tym, którzy uprzednio uwierzyli w Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, przeżyli przebaczenie grzechów i na znak swojej wiary przyjęli chrzest wodny. Z przynależności do zboru wynikają zarówno przywileje jak i obowiązki członka. Osoba należąca do zboru znajduje się pod duchową ochroną zboru. Może w pełni korzystać z wszelkich błogosławieństw wynikających z życia kościoła.


Szkółki


  Zbory prowadzą biblijne nauczanie dzieci i młodzieży szkolnej. Zajęcia odbywają się w wyznaczonych grupach wiekowych (od trzylatków po młodzież szkół średnich) i są prowadzone przez osoby odpowiednio wykwalifikowane. Dzieci uczą się prawd biblijnych oraz ich stosowania w swoim życiu. Na życzenie rodziców wystawiana ocena jest przekazywana do szkół publicznych i zamieszczana na świadectwie.


Ślub


  Osoby, które pragną zawrzeć związek małżeński mogą to uczynić na uroczystym nabożeństwie. Ceremonia ślubu odbywa się w obecności pastora zboru oraz zgromadzonych na uroczystości osób. Para młodych ślubuje sobie wierność, miłość i uczciwość małżeńską, aż ich śmierć nie rozłączy, a następnie na znak wzajemnej miłości następuje wymiana obrączek. Małżeństwo zostaje zawarte przed Bogiem i jest ważne, aż do śmierci jednego współmałżonka zgodnie ze słowami Pana Jezusa:

  "(...) Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza"
  Mt 19:6


  W Kościele Chrześcijan Baptystów można również zawrzeć związek małżeński ze skutkiem prawnym tzn. z wpisem w Urzędzie Stanu Cywilnego o zawarciu małżeństwa.


Błogosławieństwo dzieci


  "I przynosili do Niego (Jezusa) dzieci, aby się ich dotknął (...) i brał je w ramiona, i błogosławił kładąc na nie ręce"
  Mk 10:13,16


  Pan Jezus dużo uwagi poświęcał małym dzieciom. Swój stosunek do nich wyrażał między innymi przez udzielanie im błogosławieństwa. Jako naśladowcy nauki Pana Jezusa nie chrzcimy niemowląt, lecz je błogosławimy. Podczas uroczystego nabożeństwa rodzice w obecności wiernych Kościoła oraz zaproszonych gości powierzają swoje dziecko Bogu prosząc o opiekę, mądrość w wychowaniu oraz błogosławieństwo Boże dla jego życia.


Relacja Państwo-Kościół